Club van 25

Word lid van de ‘Club van 25’!

Voor iedereen die de tennissport in het algemeen en Tennisvereniging Lopik in het bijzonder een warm hart toedraagt is de ‘Club van 25’ een prachtige manier dit warme gevoel om te zetten in iets moois! Op 1 januari 2018 gaat de Club officieel van start, ‘lidmaatschap’ bedraagt, hoe kan het ook anders, € 25,00 per jaar op persoonlijke titel en € 50,00 met een bedrijfsmatige vermelding. Tijdens een gezellige ‘vergadering’, jaarlijks in januari of februari te houden, beslissen de leden van de Club waar dat jaar de inkomsten van de Club aan besteed gaan worden. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met het bestuur van TVL, waarbij het bestuur eventueel ook suggesties aan kan dragen; de leden van de Club hebben echter altijd het laatste woord! Tijdens de eerste bijeenkomst zal een ‘Club-bestuur’ worden gekozen, waarmee de Club ook daadwerkelijk zelfstandig kan handelen.

Voor 2018/2019 zal de Club van 25 een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het terrasmeubilair. Kussens voor op de banken zijn al aangeschaft, komend voorjaar zullen nieuwe terrasstoelen worden aangeschaft.


De Club van 25 wordt op dit moment gevormd door:

Zakelijke leden:
VOF Smash (Bertus van der Horst)
Electro Vakman Hans Jongbloed

Op persoonlijke titel:
Casper Broekhuizen
Barry Cooiman
Marc Dudink
Jurgen Duits
Jan Faaij
Wim Fonville
John van de Hoogen
Bert Langerak
Edwin Mudde
Rob Mudde
Addie Mulder
Rob de Munck
Ron Oosterom
Ron van Schaaik
Yoram  Schenkel
Jan Vermond
Ron Versluis
Gerard van Vliet
Jan van Vliet
André de Vos
Piet Vuurens
Richard van der Weijden

De ‘spelregels’ van de ‘Club van 25’:

 • Het lidmaatschap van de ‘TVL Club van 25’ wordt aangegaan voor onbepaalde tijd;
 • De jaarlijkse contributiebijdrage bedraagt € 25,00 (zakelijke vermeldingen: € 50,00);
 • De contributie wordt jaarlijks in de eerste week van januari via een automatische incasso geïnd;
 • Jaarlijks in januari of februari vindt de (feestelijke) informele ‘clubvergadering’ plaats;
 • De clubleden kiezen uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester;
 • Tijdens de clubvergadering wordt de bestemming van beschikbare gelden vastgesteld;
 • Het bestuur van de vereniging kan verzoeken indienen voor bestemming van de gelden;
 • De jaarlijkse bestemming van de gelden wordt gepubliceerd via de diverse media waarover de vereniging beschikt;
 • De financiële middelen worden beheerd op de algemene rekening van TVL, de penningmeester van de Club heeft regelmatig overleg met de penningmeester van de vereniging;
 • Namen van de clubleden worden vermeld op een in het clubhuis geplaatst Club bord en op de Club-pagina op de website van de vereniging (tenzij het lid nadrukkelijk aangeeft dit niet te wensen);
 • Opzegging dient te geschieden vóór 1 december;