Bardienstreglement

Bardienstreglement TV Lopik

 1. Elk lid die bardienst draait dient in het bezit te zijn van het certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken en handelt naar de regels van de Drank- en Horecawet.  Het betreffende certificaat is in digitale vorm in het bezit van de beheercommissie.
 2. Het clubhuis is dagelijks toegankelijk van 07.00 uur – 24.00 uur met behulp van de ledenpas. Op de tijdstippen dat er geen bardienst aanwezig is hebben leden alleen voor- of na het spelen op de banen toegang tot het clubhuis. Uitzonderingen hierop uitsluitend na toestemming van bestuur of beheercommissie. 
 3. Betaling van consumpties is alleen mogelijk via PIN.
 4. Per dienst mogen dienstdoende bar-of keukenvrijwilligers maximaal 3 consumpties op rekening van de vereniging nuttigen. Deze consumpties dienen onder ‘eigen gebruik’ op de kassa te worden aangeslagen.
 5. Het is niet toegestaan tijdens de dienst alcoholische consumpties te nuttigen.
 6. Elk lid vanaf 18 jaar heeft de verplichting, om minimaal drie bardiensten (per dienst maximaal 4 uur) per jaar te vervullen. In het jaar dat een lid de 67-jarige leeftijd heeft bereikt, vervalt deze verplichting. Voor de volgende leden geldt een uitzondering:
  • Vrijstelling van bardiensten kan van toepassing zijn voor leden die zich inzetten voor andere commissies in het belang van het beheer van park en gebouwen;
  • Seizoensleden (zomer- en winterleden) hebben de verplichting om één bardienst te vervullen;
  • Nieuwe leden vervullen in het eerste jaar van hun lidmaatschap twee bardiensten, afhankelijk van het moment van inschrijven. Dit ter beoordeling van de beheercommissie evt. in overleg met het bestuur);
  • Leden van bestuur, beheercommissie en overige activiteitencommissies worden niet vrijgesteld van de verplichting tot het draaien van bardiensten.
 7. De bardiensten zullen hoofdzakelijk doordeweeks in de avonduren worden ingevuld (op reguliere werkdagen van 19:00 uur – 22:30 uur). Tijdens de competitie en de door de vereniging georganiseerde activiteiten is het clubhuis ook in het weekend geopend en worden hier bardiensten voor ingeroosterd. 
 8. Op weekdagen en andere momenten (competitie, toernooien, etc) waarop meer drukte kan worden verwacht zal een ruimere bezetting worden ingeroosterd.
 9. Buiten de bezettingsuren door bardienst is het clubhuis toegankelijk voor leden van 18 jaar en ouder op basis van zelfbediening, de keuken blijft gesloten.
 10. Ieder lid dat bardienst dient te draaien ontvangt aan het begin een bardienstperiode een e-mail, op het bij de ledenadministratie bekende e-mailadres, over het online intekenen op de bardiensten via de planningsmodule op website of ClubApp. In dit emailbericht wordt ook een uiterste intekendatum aangegeven. Leden die hiervoor niet de mogelijkheden hebben kunnen dit op verzoek samen met een lid van de beheercommissie doen.
 11. De bardiensten van de leden die, na het verstrijken van de aangegeven termijn, nog niet zijn ingevuld, worden door de beheercommissie ingedeeld.  Het betreffende lid ontvangt via email opgave van de ingeplande diensten.
 12. Ieder lid krijgt enkele herinneringen voor het draaien van zijn bardienst. 
 13. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het vervullen van zijn/haar bardiensten.
 14. Het is mogelijk bardiensten te ruilen door:
  • Afkoop van alle bardiensten. Hiervoor ontvangt het lid aan het begin van het jaar een factuur van € 75,00;
  • Bardiensten kunnen worden overgedragen (om niet) aan een ander lid die op jouw naam de bardienst vervuld. Je blijft wel aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het vervullen van deze bardienst;
  • Indien een lid om welke reden dan ook niet in staat is een ingeplande bardienst te vervullen en het niet lukt een vervanger te vinden, dient het lid minimaal 48 uur voor aanvang van de bardienst contact op te nemen met de planningcoördinator van de beheercommissie ([email protected]). Er zal dan iemand worden ingeroosterd uit de oproeppoule. Hiervoor wordt een bedrag van € 35,00 in rekening gebracht om vervanging uit de oproeppoule te bekostigen;
  • Wanneer het lid zijn/haar bardienstverplichting zonder opgave van redenen niet nakomt (het missen van een ingeplande bardienst, niet op komen dagen) wordt zijn/haar bardienst in rekening gebracht (€ 35,00);
  • Ziekte of valide reden van afmelden korter dan 48 uur voor aanvang van de dienst dient te worden gemeld op telefoonnummer  06-1881 4060
 15. Voor een beperkt aantal leden is het mogelijk om bij 10 extra bardiensten (13 in totaal) volledige terugbetaling van contributie te verkrijgen.
 16. In principe gaat de bardienst altijd door, ongeacht het weer. Een bardienst wordt pas geannuleerd na een mededeling op de website dat het park gesloten is of via een mededeling van de beheercommissie. Sluiting van het park of een door de beheercommissie geannuleerde bardienst ontheft een lid niet van zijn/ haar bardienstverplichting. Er kan door de beheercommissie nog een beroep gedaan worden voor een vervangende dienst.
 17. De bardienst eindigt uiterlijk om 22:30 uur en kan in verband met de inschakeling van het alarm tot 24.00 uur overgedragen worden aan een ander lid van de vereniging die in het bezit is van Instructie Verantwoord Alcohol. De keuken en bar moeten schoon en netjes worden achtergelaten. Verdere instructies hierover zijn verwerkt in het handboek en checklist welke in het clubhuis aanwezig zijn. 

Lopik, 1 juli 2021